Skip navigation

Centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB)

Het CLB volgt reeds de ontwikkeling van de kleuters van in de kleuterschool. Alleen indien uit de besprekingen blijkt dat er vertragingen zijn in de ontwikkeling of als er sociaal-emotionele problemen zijn, wordt er contact opgenomen met de ouders.

Het CLB is vooral sterk betrokken bij de overgang van het kleuteronderwijs naar het lager onderwijs en van het lager onderwijs naar het middelbaar onderwijs. Maar ook in de tussenliggende leerjaren biedt het CLB ondersteuning aan de school door met ons mee te zoeken naar de dieper liggende oorzaken van moeilijk leren.

Het CLB is dikwijls een belangrijke schakel tussen school en ouders.

Medewerkers

Onze school werkt samen met het CLB Maasland.

Adres: Deken Bernardstraat 4, 3630 Maasmechelen
Telefoon: 089/779730

Contactpersonen

  • Voor het kleuteronderwijs en het lager onderwijs: Eddie Symkens
  • Arts CLB: Dr. Rianne Terwijn

Voor je rechten en plichten bij het CLB bekijk de infobrochure onderwijsregelgeving punt 2. Je bent verplicht om mee te werken aan medische onderzoeken en bij problematische afwezigheden van het kind ( zie ook engagementsverklaring).

Je kan rechtstreeks beroep doen op het CLB. Het CLB werkt gratis en discreet.

Het CLB en de ouders

De ouders kunnen ook zelf het initiatief nemen en contact nemen met het CLB om in bepaalde omstandigheden de hulp van het CLB in te roepen.

Alle onderzoeken en hulpdiensten van het CLB zijn gratis.

Ouders die niet wensen dat hun kind door het CLB getest wordt, moeten dit schriftelijk aan de dienst laten weten.

Medisch schooltoezicht

Naast het uitvoeren van deze testen en de begeleiding die het CLB geeft, zijn zij ook belast met het medisch schooltoezicht in onze school. (Schooldokter en Sociaal-verpleegster)